Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

1.1 TM: Taalbureau Maastricht, ook wel Taalbureau Maastricht Academy, ofwel de opdrachtnemer van de online training(en).
1.2 (Online) Deelnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie Taalbureau Maastricht Academy een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een online training sluit.
1.3 Online training: Al het materiaal dat in de online leeromgeving van TM wordt aangeboden om kennis en vaardigheden te vergroten en/of over te brengen.
1.4 Voorwaarden: Onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2 – Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Taalbureau Maastricht Academy en de deelnemer, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de deelnemer, tenzij TM met de toepassing daarvan schriftelijk heeft ingestemd.

Artikel 3 -Tarieven

3.1 De prijzen die op de website van TM Academy worden weergegeven, zijn allemaal exclusief 21% btw.
3.2 De tarieven voor de online trainingen van TM worden online weergegeven. Voor wat betreft de betaling zijn de betalingsvoorwaarden zoals vastgesteld in artikel 6 van deze algemene voorwaarden van toepassing op de overeenkomst.

Artikel 4 – Annuleringen door de deelnemer

4.1 Een online training kan tot twee weken na aankoop geannuleerd worden, mits de audio- en video-opname(s) niet geheel of gedeeltelijk zijn afgespeeld door de deelnemer en er geen PDF- en/of Word-bestanden achterblijven op de gegevensdragers van de deelnemer. Bij annulering moet de deelnemer 20% van de aanschafprijs van de online training betalen en krijgt de deelnemer het resterende bedrag in de vorm van een trainingstegoed bij TM Academy.

Artikel 5 – Privacy en beveiliging

5.1 TM zal het e-mailadres en eventuele andere persoonsgegevens van de deelnemer verwerken en gebruiken ten behoeve van de dienstverlening.
5.2 De door de TM te verwerken persoonsgegevens bij de uitvoering van de diensten vallen onder de Wet bescherming persoonsgegevens. TM zal voor een passend beveiligingsniveau zorgen gelet op de risico’s die het verwerken van persoonsgegevens met zich meebrengen.
5.3 De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van diens gegevens. De gegevens worden op de door de deelnemer ingevoerde wijze verwerkt op certificaten van deelname en competentiebewijzen.
5.4 Gegevens van deelnemers zullen en mogen niet door TM worden gepubliceerd, tenzij hier uitdrukkelijk toestemming toe verleend is.

Artikel 6 - Betaling

6.1 Betaalmethodes
6.1.1 iDeal
Om betalingen via iDeal te doen, dient de deelnemer te beschikken over een Nederlands bankrekeningnummer met toegang tot internetbankieren. Betalingen die via iDeal worden verricht, worden door een tussenpersoon genaamd Mollie naar TM overgeboekt.
6.1.2 Paypal
Om betalingen via Paypal te doen, dient de deelnemer te beschikken over een Paypal-account of deze aan te maken. Indien u kiest voor deze betaalwijze, wordt u verder geleid naar de website van Paypal, alwaar u via uw Paypal- account uw betaling kunt verrichten.
6.1.3 Creditcard
Indien u kiest voor deze betaalwijze, wordt u verder geleid naar de website van waar uw creditcardtransactie plaatsvindt en alwaar u uw creditcardgegevens kunt invoeren.
6.1.4 Bancontact
Om betalingen via Bancontact te doen, dient de cliënt te beschikken over een Bancontact-kaart. Indien u kiest voor deze betaalwijze, wordt u verder geleid naar de website van Bancontact, alwaar u uw betaling kunt verrichten.
6.2 TM behoudt zich het recht voor om de tarieven en de Algemene Voorwaarden – online trainingen op elk moment van het jaar zonder officiële kennisgeving te wijzigen. Van toepassing zijn alleen de tarieven en de Algemene Voorwaarden – Online trainingen die gelden zoals vermeld op online- taalbureaumaastricht.nl.

Artikel 7 - Reclames en geschillen

7.1 De deelnemer dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk aan de Opdrachtnemer kenbaar te maken en dient in ieder geval binnen tien werkdagen na levering deze klachten schriftelijk aan de Opdrachtnemer te melden. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.
7.2 Indien de klacht gegrond is, zal de Opdrachtnemer de online training binnen redelijke tijd verbeteren.
7.3 Geschillen tussen Taalbureau Maastricht Academy en cliënten die betrekking hebben op de wijze waarop Taalbureau Maastricht Academy de overeengekomen werkzaamheden uitvoert of heeft uitgevoerd of op de inhoud ervan, worden in eerste instantie op initiatief van een van beide partijen volgens de klachtenprocedure van Taalbureau Maastricht Academy afgedaan.
7.4 Eventuele klachten kunnen kenbaar gemaakt worden via academy@online- taalbureaumaastricht.nl. De persoon die de klacht heeft ingediend zal een voorstel tot een oplossing krijgen van TM. Als deze persoon het eens is met het voorstel, zal de klacht worden beschouwd als afgehandeld. Als deze persoon het niet eens is met het voorstel, heeft hij/zij vijftien werkdagen om met een schappelijk tegenvoorstel te komen. Gaat TM hier vervolgens mee akkoord, is de klacht eveneens afgehandeld.
7.5 Indien een klacht na de procedure van artikel 7.4 niet naar tevredenheid van de persoon die een klacht heeft ingediend is opgelost, wordt de klacht voorgelegd aan een bevoegde rechter.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

8.1 TM is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit of verband houdt met deelname aan een online training van Taalbureau Maastricht Academy.
8.2 Indirecte schade wordt niet vergoed.
8.3 Deelname aan een online training geschiedt volledig op eigen risico. Iedere deelnemer kiest ervoor om vrijwillig deel te nemen aan de training en de activiteiten binnen de online training.
8.4 TM heeft uitsluitend een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. TM kan op geen enkele wijze uitspraken doen of garanties geven over mogelijke resultaten door deelname aan een online training. Eventuele voorbeelden over mogelijke resultaten tijdens trainingen zijn slechts illustratief en binden TM op geen enkele wijze.
8.5 TM zal er alles aan doen om de best mogelijke online training te verzorgen. Desalniettemin kan het voorkomen dat bepaalde wijzigingen in de werking van de software nog niet zijn meegenomen in de online training. Lay-out, opties en functionaliteiten kunnen hierdoor in de online training afwijken van het uiterlijk van de huidige software. TM is hiervoor niet aansprakelijk en er kan geen aanspraak gemaakt worden op teruggave van het aankoopbedrag als een deelnemer dergelijke zaken constateert.

Artikel 9 – Overmacht

9.1 TM is in geen geval de deelnemer een schadevergoeding of terugbetaling verschuldigd als door overmacht niet of slechts gedeeltelijk aan een online training kan worden deelgenomen.
9.2 Indien de deelnemer de website niet kan bereiken kan hij/zij TM bereiken door een e-mail te sturen naar academy@online-taalbureaumaastricht.nl.

Artikel 10 – Auteursrechten

10.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt TM het auteursrecht op door TM vervaardigde methodes, cursusboeken, opgaven, en documenten die het resultaat zijn van de nijverheid en knowhow van de Opdrachtnemer. In geen geval mag bovengenoemde gereproduceerd of geëxploiteerd worden, zelfs niet gedeeltelijk, via om het even welk procedé, bijvoorbeeld door bovenstaande te verhuren, te verkopen of uit te lenen, op straffe van gerechtelijke vervolging.
10.2 De deelnemer vrijwaart TM tegen alle aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 11 - Toepasselijk recht

11.1 Op de rechtsbetrekkingen tussen de deelnemer en TM is Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter.
11.3 De taal van deze overeenkomst (Nederlands) is wettelijk bindend in geval van tegenstijdigheden tussen deze Nederlandse versie en eventuele vertalingen.