Privacyverklaring

Versie 1.1, 20 december 2022

Taalbureau Maastricht Academy zorgt voor de bescherming en het correcte beheer van persoonsgegevens, zoals uiteengezet in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Uw gegevens worden met zorg verwerkt en beveiligd. Taalbureau Maastricht verzamelt of gebruikt geen persoonsgegevens voor andere doeleinden dan in dit beleid worden beschreven.

Wat zijn persoonsgegevens?

Alle gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Gegevens van overleden personen of van organisaties zijn geen persoonsgegevens.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) maakt onderscheid tussen direct identificeerbare gegevens (NAW-gegevens) en indirect identificeerbare gegevens (bv. BSN-nummer, IP-adres).

Verder maakt de AVG ook onderscheid tussen:

 1. Strafrechtelijke persoonsgegevens, zoals gegevens over strafrechtelijke veroordelingen;
 2. Bijzondere persoonsgegevens, zoals genetische gegevens, gegevens over ras of etniciteit, politieke opvattingen, medische gegevens, enz.
 3. Gewone persoonsgegevens, zoals NAW-gegevens en telefoonnummers.

Persoonsgegevens die Taalbureau Maastricht Academy verwerkt

Taalbureau Maastricht verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Gewone persoonsgegevens - voor alle soorten diensten

Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

 • Toegang: betreffende medewerker Taalbureau Maastricht Academy
 • Beveiliging: recht op inzage
 • Opslag: normaal
 • Bewaartermijn: 7 jaar

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens

De wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens wordt gebaseerd op de uitvoering van een overeenkomst met Taalbureau Maastricht Academy en/of op het nakomen van een wettelijke verplichting. De persoonsgegevens die aan Taalbureau Maastricht Academy worden verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren van (online) trainingen en webinars;
 • Het opnemen van contact met de opdrachtgever indien dit nodig is voor het uitvoeren van (online) trainingen en webinars;
 • Het afhandelen van betalingen voor (online) trainingen en webinars;
 • Het verzenden van kerstkaarten, reclame per post;
 • Het sturen van wijzigingen van onze diensten;
 • Taalbureau Maastricht Academy verwerkt ook persoonsgegevens als dit wettelijk verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Taalbureau Maastricht Academy en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u bezitten in een algemeen gangbaar computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar academy@online-taalbureaumaastricht.nl. Via dit e-mailadres kunt u zich ook afmelden voor reclame per post. U ontvangt in dat geval ook geen kerstkaart.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. U kunt hiervoor gebruik maken van de KopieID-app van de Rijksoverheid. We reageren zo spoedig mogelijk, doch binnen vier weken, op uw verzoek.

Taalbureau Maastricht Academy wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Functionaris Gegevensbescherming

Nathalie de Schipper is de Functionaris Gegevensbescherming van Taalbureau Maastricht Academy.

Zij is te bereiken via nathalie@online-taalbureaumaastricht.nl.

Bewaartermijn

Taalbureau Maastricht Academy bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Indien u dit wenselijk vindt, kunt u schriftelijk toestemming verlenen voor een langere bewaartermijn. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Gewone persoonsgegevens - voor alle soorten diensten: 7 jaar

De Nederlandse belastingdienst verplicht Taalbureau Maastricht Academy de administratie minimaal zeven jaar te bewaren, waaronder de persoonsgegevens die in onze administratie worden verwerkt (bijvoorbeeld aan u gerichte facturen).

Verlies persoonsgegevens

Indien er ondanks alle zorgvuldigheid van Taalbureau Maastricht Academy toch sprake is van een datalek, dan wordt het volgende stappenplan gehanteerd:

Gegevensbeveiliging

Taalbureau Maastricht Academy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Taalbureau Maastricht Academy zorgt ervoor dat zijn medewerkers op de hoogte zijn van de AVG en uw gegevens dienovereenkomstig verwerken. Alle medewerkers zijn verplicht tot strikte geheimhouding. Indien er sprake is van ingeschakelde derde partijen, zorgt Taalbureau Maastricht Academy ervoor dat zij voldoen aan de AVG.

Taalbureau Maastricht Academy werkt de cyberbeveiliging van pc’s en laptops regelmatig bij en maakt gebruik van alle gebruikelijke beveiligingsmaatregelen, waaronder antivirussoftware en firewalls. De toegang tot persoonsgegevens is afgeschermd met wachtwoorden. Bijzondere en strafrechtelijke gegevens worden in een aparte map met een extra wachtwoord afgeschermd. Deze laatste categorieën worden lokaal of op (cloud)servers binnen de EER opgeslagen. Papieren uitdraaien worden direct vernietigd na gebruik.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via academy@online-taalbureaumaastricht.nl.

Openbaarmaking persoonsgegevens

Taalbureau Maastricht Academy maakt uw persoonsgegevens in beginsel nooit openbaar en deelt deze niet met derden, tenzij Taalbureau Maastricht Academy moet voldoen aan een geldig juridisch verzoek van overheidsinstanties, wetshandhavingsdiensten of een gerechtelijk bevel of anderszins verplicht is persoonsgegevens te delen om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving. Indien hiertoe gerechtigd, stelt Taalbureau Maastricht Academy u zo snel mogelijk in kennis van deze openbaarmaking.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Taalbureau Maastricht Academy gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.